FKAAS

FKAAS er offisiell høringsinstans 

Foreningen KAAS reiste flere viktige spørsmål i møter med Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Etter møtene er Foreningen blitt en offisiell høringspart i alle saker som har med serveringsloven og alkoholloven. Styrets leder og sekretær representerte foreningen, og er godt fornøyd med utfallet av møtene. 

Styret har begynt sitt arbeid i forhold til å gjøre foreningen kjent i Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for serveringsloven og i Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvaret for alkoholloven. Styrets leder Gro Gaarder og tidligere sekretær Astrid Marie Haga hadde i 2016 møter med disse departementene. I Næringsdepartementet møtte foreningen seksjonsleder i avdeling for IKT forenkling og tjenesteyting, Trine S Lindgren, hun steppet sporty inn på kort varsel da opprinnelige møtedeltakere måtte melde avbud. I Helse og Omsorgsdepartementet møtte vi senere på dagen statssekretær Cecilie Brein-Karlsen, avdelingsdirektør i folkehelseavdelingen, seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk Lilly Sofie Ottesen, og førstekonsulent Marie Kristine Wexels fra samme avdeling.

ForeningenKAAS ble presentert og vi fortalte litt om bakgrunnen for stiftelsen av foreningen. Vi formidlet deretter at foreningen ønsker å bli satt opp på listen over instanser som får oversendt høringsnotater i forkant av lovendringer. Begge departementer var positive til dette og ForeningenKAAS blir en høringsinstans. Første høringsuttalelsen vi kommer til å avgi blir i forhold til de foreslåtte endringene i reklameforbudet. 

Tok opp flere viktige spørsmål

Vi reiste spørsmål om det er mulig å foreta en gjennomgang av spørsmålene i kunnskaps- og etablererprøvene. Bakgrunnen er at spørsmålsstillingen, språkbruken, i en del av spørsmålene er så språklig komplisert at det er vanskelig for prøvekandidatene å svare riktig, selv om de egentlig kan besvare spørsmålene. For det tilfelle at man foretar en slik gjennomgang kan foreningen være behjelpelig med dette.

Spørsmål om et sentralt register som ikke bare angir bevillingshavere men også styrere og stedfortredende ble reist, da vi i kommunene opplever at vi ikke har oversikt over annet enn hvem som er daglig leder for stedet/styrer og stedfortreder i virksomheter i egen kommune. Erfaringene våre er at samme personer kan inneha disse posisjoner i forskjellige kommuner, noe som ikke er forenlig med serverings- og alkohollovens bestemmelser.

Innføring av en gebyrordning for mer effektiv håndheving av serveringsloven ble fra vår side fremmet som et forslag for å effektivisere kommunenes saksbehandling. Vår erfaring er at mange kommuner ikke har tilstrekkelig saksbehandler kapasitet til å følge opp serveringslovens bestemmelser. En eller annen form for gebyrordning kan gi kommunene midler til å sørge for en effektiv forvaltning av denne loven.

Spørsmål om sentrale myndigheter bør ta initiativ for å utarbeide et felles søknadsskjema og saksbehandlingssystem ble luftet. Dette vil etter vårt syn føre til en effektivisering av søknadsprosessen for de som søker om bevillinger, og lette arbeidet i den enkelte kommune.

Samordning mellom bestemmelser i serverings- og alkoholloven var et tema som ble løftet frem i møtet med begge departementene. 

Til slutt oppfordret vi departementene til å benytte ForeningenKAAS sine nettsider som informasjonskanal. Vi håper at departementene kan sende oss kopier av viktige uttalelser som de avgir om fortolkning av lovene. Disse kan vi legge ut på våre nettsider og på denne måten gjøre uttalelsene kjent for dere som sitter i kommunene og forvalter lovverket.

 

OBS! Informasjonskapsler på fkaas.no.

Ved å klikke "jeg forstår", godtar du bruken. Se vår personvernerklæring i hovedmenyen. Les mer

Jeg forstår

www.fkaas.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring.